Materyal türü:Kitap
Konu:Sanayi
Bulunan adet:17
Sayfa:  1
Sıra noMateryale ait bilgiler
1Akbıyık, Seval
Bölgesel sanayileşme ve kalkınma (Eskişehir örneği) / Seval Akbıyık.
1982.
164 y. (Doktora).
İstanbul Üniversitesi : İktisat Fakültesi
Konu: Sanayi
Materyal türü: Tez       Kayıt no: 3575
2Akmaz, Çetin
Bakım kontrolleri ve Eskişehir Çimento Fabrikası'nda bilgisayar destekli bakım kontrollerinin uygulanması / Çetin Akmaz.
1993.
73 y. (Yüksek Lisans).
Anadolu Üniversitesi
Danışman: Doç. Dr. Bilal Par
Konu: Sanayi
Materyal türü: Tez       Kayıt no: 3577
3Akyol, Korhan
KOBİ'lerin sektörel dış ticaret şirketi ve modeli ile örgütlenmesi ve Eskişehir'de ısıtıcı ve pişirici beyaz eşya üreten firmaların oluşturduğu sektöre uygulanabilirliği / Korhan Akyol.
2005.
125 y. (Yüksek Lisans).
Osmangazi Üniversitesi
Danışman: Prof. Dr. Yılmaz Ülper
Konu: Sanayi
Materyal türü: Tez       Kayıt no: 3578
4Albayrak, Alper
Konjenerasyon sistemlerinin incelenmesi ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde uygulaması / Alper Albayrak.
2005.
90 y. (Yüksek Lisans).
Osmangazi Üniversitesi
Danışman: Prof. Dr. Soner Alanyalı
Konu: Sanayi
Materyal türü: Tez       Kayıt no: 3579
5Arar, Serdar
Eskişehir'deki sanayi kaynaklı NO2 ve CO emisyonları ve modelleme / Serdar Arar.
2007.
288 y. (Doktora).
Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü
Danışman: Prof. Dr. Kemal Taner
Konu: Sanayi
Materyal türü: Tez       Kayıt no: 3580
6Çakır, Volkan
A study on science parks as a driving force of regional innovation and the case of Eskişehir = Bölgesel inovasyonun bir itici güç olarak bilim parkları üzerine bir çalışma ve Eskişehir'in durumu / Volkan Çakır.
2001.
108 y. (Yüksek Lisans).
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Danışman: Doç. Dr. Erol Sayın
Konu: Sanayi
Materyal türü: Tez       Kayıt no: 3582
7Demirbaş, Atilla
Eskişehir'de endüstri / Atilla Demirbaş.
1994.
114 y. (Yüksek Lisans).
Ankara Üniversitesi
Danışman: Prof. Dr. Ejder Kalelioğlu
Konu: Sanayi
Materyal türü: Tez       Kayıt no: 3584
8Evirgen, Hilal
Socio-spatial impacts of deindustrialization and unemplayment, case study: Eskişehir = Sanayileşme ve işsizliğin sosyo-mekansal etkileri alan çalışması: Eskişehir / Hilal Evirgen.
2002.
129 y. (Yüksek Lisans).
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Danışman: Doç. Dr. Tarık Şengül
Konu: Sanayi
Materyal türü: Tez       Kayıt no: 3588
9Gökay, Şükriye
Eskişehir'de sanayi / Şükriye Gökay.
1966.
47 y. (Lisans).
İstanbul Üniversitesi : Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü
Konu: Sanayi
Materyal türü: Tez       Kayıt no: 3591
10Öner, Rasim
Eskişehir'de sanayi faaliyetleri / Rasim Öner.
1970.
(Lisans).
İstanbul Üniversitesi : Edebiyat Fakültesi
Konu: Sanayi
Materyal türü: Tez       Kayıt no: 3595
11Özelçi, Tanyel
Technological change in industry and regional development case study: determination of Eskişehir's regional indigenous potential for technological change and industrial development = Sanayideki teknolojik değişim ve bölgesel gelişme, örnek çalışma: Sanayi gelişimi ve teknolojik değişim için Eskişehir'in yerel, bölgesel potansiyelinin belirlenmesi / Tanyel Özelçi.
1994.
143 y. (Yüksek Lisans).
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Danışman: Prof. Dr. İlhan Tekeli
Konu: Sanayi
Materyal türü: Tez       Kayıt no: 3597
12Serter, Başak
Industrial restructuring, flexible production and the changing role of small manufacturing firms, a case study in Eskişehir = Sanayide yeniden yapılanma, esnek üretim ve küçük imalat firmalarının değişen rolleri, Eskişehir'de bir alan çalışması / Başak Serter.
1996.
126 y. (Yüksek Lisans).
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Konu: Sanayi
Materyal türü: Tez       Kayıt no: 3599
13Takmak, Tolga Ömer
Beylikova manyezit açık ocağının üretim planlaması / Tolga Ömer Takmak.
2007.
97 y. (Yüksek Lisans).
Osmangazi Üniversitesi
Danışman: Doç. Dr. Hürriyet Akdaş
Konu: Sanayi
Materyal türü: Tez       Kayıt no: 3601
14Tokur, Ahmet
Cumhuriyet dönemi Eskişehir sanayii (1923-1984) / Ahmet Tokur.
Eskişehir : Anadolu Üniversitesi, 1985.
IV, 77 y.
Tez kütüphanede yoktur.
Tez (yüksek lisans) – Anadolu Üniversitesi, 1985.
Konu: Eskişehir (Türkiye)
Konu: Sanayi
Konu: İktisat Anabilim Dalı
Yazar: Erdem, M. Burhan Tez Dnş.
Yazar: Anadolu Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yeri: Anadolu Üniversitesi ty HF 1985 .T65
Materyal türü: Tez       Kayıt no: 3602
15Ulu, Ali
Merkezi iş alanlarının (MİA) fiziksel ve ekonomik olarak yeniden yapılanması: Eskişehir örneği / Ali Ulu.
2003.
198 y. (Doktora).
İstanbul Teknik Üniversitesi
Danışman: Prof. Dr. Vedia Dökmeci
Konu: Sanayi
Materyal türü: Tez       Kayıt no: 3603
16Yerçil, Mehmet
European interest in Eskişehir and its meerschaum industry in the nineteenth century = 19. yüzyılda Avrupa`nın Eskişehir ve Eskişehir`in lületaşı sanayisine olan ilgisi / Mehmet Yerçil.
2004.
212 y. (Yüksek Lisans).
Boğaziçi Üniversitesi
Danışman: Dr. Nadir Özbek
Konu: Sanayi
Materyal türü: Tez       Kayıt no: 3605
17Yurdakul, Emre
Türkiye'de sanayileşme sürecinde organize sanayi bölgeleri ve Eskişehir OSB uygulaması / Emre Yurdakul.
2005.
183 y. (Yüksek Lisans).
Osmangazi Üniversitesi
Danışman: Doç. Dr. Mesud Küçükkalay
Konu: Sanayi
Materyal türü: Tez       Kayıt no: 3607